Skip to content

Бланк заяви на відкриття рахунку в банку

Скачать бланк заяви на відкриття рахунку в банку PDF

Уполномоченный сотрудник компании должен сначала составить заявление о закрытии банковского счета, бланк для которого можно попросить в самом банке. Бланк можно будет взять в финансовом учреждении. Нельзя также забывать о том, что заявление должно содержать вашу личную подпись подпись уполномоченного сотрудникаее расшифровку и дату заполнения бланка.

После того, как необходимый бланк будет заполнен, он передается специалисту кредитной организации.

Підписанням цієї заяви Клієнт укладає з ПАТ «Укрсоцбанк» Договір банківського поточного рахунку на умовах викладених у цій заяві, Правилах надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк» та Умовах відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними рахунками, з якими Клієнт ознайомився, з ними погоджується і зобов’язується виконувати.

Цим підтверджую досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних в т.ч.

персон. Зразок заяви на відкриття рахунку. Заява на вiдкриття рахунка. Найменування установи банку _ _ Найменування підприємства _ _. Ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ Ідентифікаційний код.  рахунок на пiдставi Інструкції Національного банку Украни про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, що має для нас обов’язкову силу. Із змістом цієї інструкції ознайоилені. В інших установах рахунку _. Керівник _ Головний бухгалтер. _ (підпис). рахунок на підставі Інструкції Національного банку України про відкриття банками рахунків у.

національній та іноземній валюті, що має для нас обов’язкову силу, із змістом цієї Інструкції. не маємоознайомлені.  Поточнi рахунки закриваються в установах банку: а) на пiдставi заяви власника рахунку; б) на пiдставi рiшення органу, на який законом покладено функцiї щодо лiквiдацiї або реорганiзацiї пiдприємства; в) на пiдставi вiдповiдного рiшення суду або господарського суду про лiквiдацiю пiдприємства; г) на iнших пiдставах, передбачених чинним законодавством Ук-раїни чи договором мiж установою банку та власником рахунку.  Чековi книжки (розрахунковi чеки) є бланками суворої звiт-ностi.

Розумні бланки в Exсel. Відкриття/закриття рахунків в ДКСУ. Форми документів у сфері державних закупівель. Картки і книги аналітичного обліку. Бланки фінансової та бюджетної звітності. Бланки стат.звітності. Бланки податкової звітності.  Заява про відкриття рахунків (Додаток 6 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України). Перелік рахунків (Додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України).

Заява про закриття рахунків (Додаток 11 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України). ЗАЯВА про відкриття поточного рахунку. Назва банку _. _ |Ідентифікаційний код| |за ЄДРПОУ або | Назва клієнта банку, |реєстраційний | що відкриває рахунок, _ |(обліковий) номер за| (повна і точна назва |ТРДПАУ | _ |_юридичної особи / відокремленого підрозділу)| | |_|.  Відмітки банку.

Відкрити _ рахунок Документи на оформлення (вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив (посада і підпис дозволяю уповноваженої особи, на. Додаток 13 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

ЗАЯВА про закриття поточного рахунку.  2. Залишок коштів на рахунку за станом на дату отримання банком заяви _____ грн. _____ коп. 3. Дата перерахування залишку коштів / виплати готівкою "___" _ _ р. 4. Дата закриття рахунку "___" _ _ р. Головний бухгалтер (інша відповідальна особа). (підпис). Якщо Ви вирішили подати заяву до Суду, будь ласка, переконайтеся, що вона відповідає деякі з них є зовсім. ЗАЯВА про відкриття поточного рахунку в національній валюті.

Назва банку _.  У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: _ _ Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово. Додаткова інформація _.

rtf, djvu, doc, rtf